Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor w Wydziale Obsługi Inwestorów


Ogłoszenie Nr OZ/137/2021

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Obsługi Inwestorów.

Inspektor w Wydziale Obsługi Inwestorów
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • dobra znajomość przepisów z zakresu planowania przestrzennego,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych ArcGIS - w stopniu dobrym,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych pakietu MS Office i OpenOffice - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość instytucji, organizacji otoczenia okołobiznesowego i umiejętność współpracy z nimi,
 • znajomość mechanizmów i standardów obsługi inwestora,
 • doświadczenie w organizacji spotkań biznesowych,
 • kreatywność i wysoka samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • pełniła funkcję opiekuna inwestora z uwzględnieniem wszystkich przypisanych temu zadaniu czynności, w tym m.in.: prowadziła korespondencję związaną z inwestorami,
 • obsługiwała MSZ-KIIP w zakresie terenów poprzemysłowych na potrzeby Wydziału Obsługi Inwestorów,
 • współuczestniczyła w przygotowywaniu kompleksowej informacji dla inwestorów: pomoc w wyborze właściwego miejsca na lokalizację inwestycji, w tym przygotowywanie map i planów sytuacyjnych uwzględniających informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnych - analiza nieruchomości pod względem planistycznym i geodezyjno-własnościowym,
 • uczestniczyła w opracowywaniu wytycznych dla prac koncepcyjno-projektowych w zakresie inicjatyw związanych ze współpracą z inwestorami,
 • prowadziła bazę danych terenów poprzemysłowych nienależących do miasta,
 • zbierała, systematyzowała oraz przeprowadzała analizę informacji dotyczących inwestycji komercyjnych w Katowicach,
 • dokonywała opisu przedmiotu zamówienia publicznego, ustalała jego wartość, opisywała sposób dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oraz określała kryteria oceny ofert,
 • przygotowywała projekty umów zawieranych ze zleceniobiorcami.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Teatralna 17a /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy komputerze oraz poza stałym miejscem pracy /udział w spotkaniach z inwestorami/, pod presją czasu, wymagająca współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i jednostkami organizacyjnymi miasta, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic.

Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/137/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Obsługi Inwestorów”, na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

APLIKUJ TERAZ