Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor wojewódzki


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 137107

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym,


- praca w pozycji siedzącej,


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),


- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II  piętrze PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem świadczenia pracy, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • koordynuje i opracowuje wydziałowe plany finansowe, plany jednostkowe dochodów i wydatków Wydziału oraz przygotowuje materiały w zakresie realizowanych zadań Wydziału celem opracowania Wieloletniego planu finansowego państwa a także dokonuje analizy wydatków rzeczowo - finansowych Wydziału z podziałem na realizowane zadania zgodnie z przyznanym limitem, w celu prawidłowej realizacji zadań. Gromadzi niezbędne dane, a także opracowuje w Wydziale dokumentację potrzebną do sporządzenia budżetu zadaniowego z wykorzystaniem aplikacji BUZA oraz przygotowuje wnioski o dokonanie zmian w planach wydatków bieżących i inwestycyjnych,
  • prowadzi i monitoruje rozliczenia finansowe zadań realizowanych przez Wydział wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dokonuje weryfikacji dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz kwalifikuje poszczególne wydatki do grup paragrafów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, celem zatwierdzenia dokumentów finansowo-księgowych do wypłaty należności za realizowane zadania, w tym zadania refundowane z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z planem wydatków Wydziału,
  • sporządza obowiązujące sprawozdania, zgodnie z wymogami ustawowymi, w zakresie planowania budżetu oraz jego wykonania na potrzeby wewnętrzne Urzędu; kompletuje i opracowuje informacje oraz sporządza kompleksowe analizy na etapie planowania, realizacji i wykonania budżetu na potrzeby ministrów właściwych w zakresie realizowanych zadań a także sporządza dokumentację kontrolną i przeprowadza kontrolę jednostek samorządu terytorialnego oraz w stowarzyszeniach w celu ustalenia stanu faktycznego, oceny kontrolowanej działalności oraz skutków kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku finanse i rachunkowość lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze finansowo-księgowym - powyżej 1,5 roku.
  • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o kontroli w administracji rządowej.
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy (RODO).
  • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ