Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor wojewódzki


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 137225

Warunki pracy

Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd (od strony ul. Reymonta). Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (np. drukarka, skaner). Konieczność prowadzenia rozmów telefonicznych. Kontakty zewnętrzne m.in.: z pracownikami jednostek dotowanych z budżetu państwa (Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych w JST, w jednostkach administracji zespolonej, w jednostkach podległych Wojewodzie Śląskiemu oraz w pozostałych jednostkach zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, celem udzielenia i pozyskania informacji dotyczących planu finansowego, aktualnych przepisów prawnych), z pracownikami Ministerstwa Finansów celem udzielenia informacji i wyjaśnień dotyczących złożonych sprawozdań z wykonania budżetu Wojewody Śląskiego oraz należności Skarbu Państwa, z pracownikami banków, urzędów skarbowych i sądów (Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego), celem pozyskiwania informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych, sądowych, upadłościowych i aktualnych danych dot. dłużników Skarbu Państwa     

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość Wojewody Śląskiego jako dysponenta głównego w zakresie dochodów budżetowych i należności Skarbu Państwa (SP) w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej.
 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz rozpatruje wnioski w sprawie stwierdzenia zwrotu nienależnie wpłaconych dochodów budżetowych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowiących nadpłatę w celu wydania stosownej decyzji administracyjnej.
 • Prowadzi czynności windykacyjne wobec dłużników należności budżetowych i należności Skarbu Państwa w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane - w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej (rozporządzeń MF: ws. sprawozdawczości budżetowej, ws. szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ws. sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych), o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisy działu III ustawy Ordynacji podatkowej, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Kodeksu cywilnego (w zakresie zasad ogólnych)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość: Kodeksu postępowania cywilnego (w zakresie czynności egzekucyjnych, zabezpieczających i procesowych), Kodeksu karnego (w zakresie systemu kar), Kodeksu karnego wykonawczego (w zakresie sposobu wykonywania wyroku)
 • kreatywność, myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ