Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor wojewódzki


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 137533

Warunki pracy

Praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz , praca pod presją czasu.


Praca na przedmiotowym stanowisku pracy polega na wykonywaniu zadań kontrolnych w terenie w siedzibie jednostki kontrolowanej. Kontrolerzy przemieszczają się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. bus, pociąg, autobus).


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2022-2029. Opracowuje dokumentację pokontrolną oraz przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych
 • Analizuje za pomocą systemu Arachne dane podmiotów prowadzących inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2022-2029 – celem identyfikacji ryzyka wystąpienia ew. nadużyć finansowych, konfliktu interesów, korupcji i podwójnego finansowania, poważnych nieprawidłowości, wartości przedsięwzięć
 • Tworzy harmonogram kontroli, uwzględniający prowadzenie kontroli w okresie realizacji inwestycji/przedsięwzięć, w podziale na lata kalendarzowe, biorąc pod uwagę informacje dotyczące postępów w realizacji oraz inne informacje dotyczące inwestycji/przedsięwzięć, w tym wyniki analizy raportów z Arachne
 • Opracowuje, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, odpowiedzi na skargi, wnioski i interwencje w indywidualnych sprawach z dotyczących inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2022-2029 oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie i senatorskie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących zadań dofinansowanych przez Unię Europejską, a także ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, kodeksu postępowania administracyjnego, kontroli w administracji rządowej ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość struktur administracji publicznej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem i ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i dokonywania interpretacji przepisów
 • umiejętnośćpracy na komputerze
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ