Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kierownik Zespołu Podatków i Dotacji w Biurze Głównego Księgowego


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Kierownik Zespołu Podatków i Dotacji w Biurze Głównego Księgowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 50/2021

Kluczowe zadania na stanowisku: 

 • Nadzór podatkowy nad księgowaniem dokumentów zakupowych.
 • Kwalifikowanie kosztów pod względem podatku dochodowego i podatku VAT.
 • Nadzór nad przygotowaniem i kontrola rejestrów Vat zakupu i sprzedaży/plików JPK VAT.
 • Nadzór nad sporządzaniem i kontrola deklaracji podatkowych.
 • Obsługa kontroli podatkowych.
 • Rozliczenie otrzymanych dotacji.
 • Opiniowanie umów pod kątem podatkowym. 
 • Sprawozdawczość na potrzeby wewnętrzne. 
 • Uczestnictwo w czynnościach związanych z księgowaniem zamknięciem miesiąca/roku obrotowego.
 • Przygotowywanie danych do wewnętrznych i zewnętrznych audytów.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (biegły rewident, organa skarbowe, doradcy)oraz komórkami wewnętrznymi Agencji w ramach wykonywanych zadań.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie, pożądane wyższe o kierunkach Rachunkowość/Podatki/Finanse
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków i/lub księgowości

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów podatkowych w szczególności VAT i CIT
 • praktyczna znajomość zasad księgowości (UOR, MSR/MSSF)
 • znajomość procesu rozliczania dotacji 
 • umiejętność opiniowania umów handlowych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji MS Excel i MS Word
 • umiejętność pracy z systemami ERP
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, dokładność, orientacja na cele, terminowość

Oferujemy:

 • opiekę medyczną (w tym stomatologia)
 • dodatkowe ubezpieczenie
 • pracowniczy Program Emerytalny
 • bezpłatny parking dla pracowników
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dofinansowanie studiów/kursów językowych
 • forma współpracy – umowa o pracę
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}
APLIKUJ TERAZ