Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Siemiatycze
Ogłoszenie o naborze Nr 85119

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo, 

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • na terenie urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Analizuje oraz monitoruje informacje znajdujące się na kartach kontowych podatników, w aktach postępowań oraz w dostępnych bazach danych.
 • Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze, odpisy tytułów wykonawczych, aktualizacje tytułów wykonawczych, wnioski egzekucyjne dotyczące należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych istotnych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego informacji wynikających z odrębnych przepisów.
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia.
 • Wydaje zaświadczenia dotyczące udzielonej pomocy publicznej.
 • Koordynuje prace związane z przygotowaniem kart wymagalności zobowiązań.
 • Prowadzi sprawy z zakresu hipotek przymusowych. Prowadzi ewidencję ustanowionych hipotek.
 • Prowadzi sprawy związane z Rejestrem Zastawów Skarbowych, tj. dokonuje wpisów i wykreśleń w tym Rejestrze. Wydaje wypisy i zaświadczenia z Rejestru.
 • Udziela odpowiedzi na pisma zewnętrzne w zakresie zaległości podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ