Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Oświęcim
Ogłoszenie o naborze Nr 86649

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzające
 • Bada zasadności zwrotu podatków
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich, po formalnej weryfikacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego odpowiednio w administracji lub danym obszarze
 • Znajomość zagadnień podatkowych: ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z 20.11.1998 r. o ryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Łatwość komunikacji - konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy
APLIKUJ TERAZ