Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 87758

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na  parterze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy, węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • występują bariery architektoniczne: brak windy,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza czynności weryfikacyjne i sprawdzające w związku z bieżącą obsługą raportów JPK VAT.
 • Przeprowadza czynności sprawdzające związane z zakresem zadań komórki organizacyjnej, w tym związane z analizą zwrotów podatku VAT.
 • Realizuje obowiązki sprawozdawcze w związku z obsługą raportów JPK VAT.
 • Sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.
 • W ramach prowadzonych czynności analitycznych sporządza projekty pism i wniosków do innych organów.
 • Obsługuje systemy informatyczne i wprowadza do nich dane do dalszego ich wykorzystania do celów analitycznych i sprawozdawczych.
 • Dokonuje analizy składanych dokumentów podatkowych i niepodatkowych oraz baz danych o podmiotach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ