Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113145

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia wniosków, skarg, odwołań i zażaleń w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz opracowuje kończące te postępowania projekty rozstrzygnięć wydawanych przez dyrektora izby skarbowej jako organ odwoławczy lub organ pierwszej instancji.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia wniosków w sprawach uchylenia lub zmiany postanowień i decyzji, stwierdzenia nieważności i wznowienia postępowania w zakresie, o którym mowa w zadaniu 1.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w zadaniach 1 i 2 w celu ustosunkowania się do zarzutów.
 • Bierze udział w opracowaniu projektów skarg kasacyjnych i odpowiada na skargi kasacyjne, w celu odniesienia się do zarzutów strony albo zaskarżenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze egzekucji administracyjnej lub podatków lub postępowania administracyjnego lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość przepisów Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ