Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy specjalista


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109462

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w sprawie bezpieczeństwa wyrobów medycznych, w szczególności aparatury medycznej i oprogramowania, w zakresie poważnych incydentów, zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA), notatek bezpieczeństwa, ocena raportów, weryfikacja podjętych i przewidywanych działań, ocena wykonanych badań, wydawanie producentom i upoważnionym przedstawicielom zaleceń i wytycznych
 • Kontrola instytucji zdrowia publicznego, podmiotów gospodarczych oraz ich dostawców lub podwykonawców, oraz zgodności właściwości i działania wyrobów oraz kontrola podmiotów wykonujących czynności związane z instalacją, konserwacją, utrzymaniem, serwisem, regulacją, kalibracją, wzorcowaniem, przeglądem, naprawą lub okresowym sprawdzaniem bezpieczeństwa wyrobów
 • Udział w przygotowaniu decyzji Prezesa Urzędu w sprawach wyrobów medycznych, w szczególności aparatury medycznej i oprogramowania
 • Przygotowywanie korespondencji w sprawach nadzoru rynku, procedur oceny zgodności i obowiązujących przepisów prawnych
 • Współpraca z organami właściwymi i organami odpowiedzialnymi za jednostki notyfikowane państw członkowskich i państw trzecich, Komisją Europejską, komisjami bioetycznymi oraz innymi organami administracji publicznej i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej w ramach realizowanych zadań
 • Zasięganie opinii organów opiniodawczo-doradczych Prezesa, zlecanie ekspertyz oraz występowanie z wnioskiem do konsultantów krajowych i wojewódzkich, w celu uzyskania stanowiska dotyczącego wyrobów medycznych, w celu zapewnienia właściwej oceny zgodności wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie aparatury medycznej i oprogramowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe, kierunki: inżynieria biomedyczna, inżynieria
medyczna, fizyka medyczna, elektronika, biocybernetyka, informatyka, biorobotyka,
biomechanika
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość polskich i europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych - Word, Excel, PowerPoint i Access
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w warunkach stresu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów jakości, analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • spostrzegawczość, umiejętność wyciągania wniosków logicznie uzasadnionych, umiejętność słuchania
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją normalizacyjną
 • dyspozycyjność związana z wyjazdami
APLIKUJ TERAZ