Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy specjalista


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126577

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Pomoc przy planowaniu i rozliczaniu projektów Unijnych, w tym zabezpieczanie środków na realizację projektów w planie finansowym Urzędu oraz na rachunku lub rachunkach bankowych
 • Przygotowanie projektów wniosków o rezerwę celową, dokonywanie przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi okresami rozliczeniowymi, sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dla Ministerstwa Zdrowia, komórek organizacyjnych oraz krajowych i zagranicznych instytucji
 • Wystawianie wezwań do zapłaty i koordynowanie procesu dochodzenia należności poniesionych ze środków wydatków budżetowych
 • Pomoc przy kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów źródłowych oraz przygotowanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione, w tym: analiza wydatków w zakresie zgodności z klasyfikacją budżetową i zabezpieczeniem realizacji środków w planie finansowym Urzędu
 • Pomoc przy prowadzeniu rejestrów umów oraz wprowadzaniu przelewów do systemu informatycznego eNBP za dokonane przez Urząd zakupy towary i usługi
 • Przygotowywanie finansowych formularzy OSR, koordynowanie finansowych procesów z nimi związanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów w zakresie: ustawy Prawo Zamówień Publicznych; rozporządzenie MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ustawy o rachunkowości, rozporządzenie MF w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o finansach publicznych
 • dobra organizacja pracy
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs księgowości
APLIKUJ TERAZ