Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 133143

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
 • obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów
 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • ewidencjonuje nowo przyjęte środki trwałe i wartości niematerialne poprzez ustalenie wartości początkowej, stawki amortyzacyjnej, planu amortyzacji, grupy z klasyfikacji środków trwałych, nadanie numeru inwentarzowego, wskazanie osób odpowiedzialnych, wystawienie dokumentu księgowego OT potwierdzającego przyjęcie składnika do używania
 • oznakowuje składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji ilościowo-wartościowej etykietami z numerem inwentarzowym
 • dokumentuje alokację składników majątkowych w wyniku zmiany miejsca użytkowania, likwidacji, nieodpłatnego przyjęcia/przekazania, darowizny, sprzedaży poprzez ich rejestrację w księdze inwentarzowej, wystawianie dokumentów księgowych MT/MN, PT, LT/LN oraz przygotowywanie umów użyczenia, sprzedaży, protokołów zdawczo-odbiorczych
 • przygotowuje i rozlicza wyniki inwentaryzacji rocznej i okresowej, ustala różnice inwentaryzacyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umiejętność analitycznego i systemowego myślenia
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • biegła znajomość pakietu Office
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki w służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ