Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Młodszy Specjalista / Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej


Młodszy Specjalista / Specjalista
w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej


Numer ogłoszenia: DWM/21/130


Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 01.07.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • terminowe i zgodne z obowiązującymi procedurami prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności:
  • weryfikacja roszczeń przedstawianych przez instytucje łącznikowe państw członkowskich UE/EFTA wobec NFZ,
  • prowadzenie wyjaśnień z instytucjami łącznikowymi państw członkowskich UE/EFTA oraz oddziałami wojewódzkimi NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ w zakresie kwestionowanych roszczeń,
  • weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej przekazywanej przez oddziały wojewódzkie NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ,
  • przygotowywanie dla Biura Księgowości dokumentacji dotyczącej płatności,
  • terminowe regulowanie zobowiązań NFZ wobec instytucji łącznikowych innych państw członkowskich UE/EFTA,
  • terminowe i jakościowo poprawne wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między Centralą a oddziałami wojewódzkimi NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ w zakresie roszczeń osób ubezpieczonych za wydatki poniesione na leczenie w krajach członkowskich UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji, w tym w szczególności:
  • prowadzenie merytorycznej kontroli not księgowych i not refundacyjnych przekazywanych przez oddziały wojewódzkie NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ,
  • przeprowadzanie interwencji w szczególnie skomplikowanych przypadkach, za pośrednictwem instytucji łącznikowych państw członkowskich UE/EFTA, na wniosek oddziałów wojewódzkich NFZ lub Centrum Usług Wspólnych NFZ;
 • udział w realizacji procesu dochodzenia roszczeń regresowych powstałych w wyniku stosowania przepisów o koordynacji, w tym w szczególności:
  • raportowanie i analiza danych,
  • współpraca z oddziałami wojewódzkim NFZ i komórkami organizacyjnymi Centrali w podejmowaniu czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania regresowego;
 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla oddziałów wojewódzkich NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ;
 • udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ i Centrum Usług Wspólnych NFZ.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej:
  - minimum rok pracy zawodowej (w przypadku stanowiska młodszego specjalisty)
  - minimum 3 lata (w przypadku stanowiska specjalisty)

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej lub w obszarze rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów i rachunkowości;
 • znajomość prawa wspólnotowego, w tym zwłaszcza przepisów regulujących zasady rozliczania między państwami członkowskimi UE/EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • podstawowa znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów o nfinansach publicznych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku;
 • pożądana znajomość języka niemieckiego;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w tym w szczególności w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ