Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Podinspektor


Ogłoszenie numer: 7713897, z dnia 2022-11-14

 Ogłoszenie nr 120/2022

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Oddział Programowania, Wydział Programowania i Umów

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 120/2022

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia)

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentów np.: wkładów do Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur oraz planu działalności, rejestru ryzyka, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdań w ramach systemu kontroli zarządczej dotyczących Departamentu
 • udział w przygotowywaniu dokumentów programowych np.: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, harmonogramu naboru wniosków oraz kryteriów wyboru projektów
 • przygotowywanie dokumentacji konkursowej w tym wzoru regulaminu konkursu, umowy o dofinansowanie projektu oraz innych załączników
 • ogłaszanie naborów oraz przygotowywanie, redagowanie i zamieszczanie ogłoszeń i informacji na portalu
 • współpraca z ekspertami zewnętrznymi w związku z oceną wniosków o dofinansowanie, przygotowywanie i podpisywanie umów z ekspertami, udział w rozliczaniu wynagrodzeń ekspertów za dokonaną ocenę wniosków
 • opiniowanie wytycznych i innych dokumentów w zakresie wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Wymagania niezbędne: (weryfikowane w trakcie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej):

 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2021-2027 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-wyboru-projektow-na-lata-2021-2027/)
 • ogólna wiedza w zakresie obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (wersja obowiązująca),
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu:

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
APLIKUJ TERAZ