Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Pracownik do spraw zamówień publicznych i umów


Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
stanowisko do spraw zamówień publicznych i umów
Biuro Obsługi Infrastrukturalnej

Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji do wszczęcia postępowań
  • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych
  • udział w pracach komisji przetargowych
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
  • przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych oraz sprawozdawczości
 • sporządzanie umów oraz aneksów, w tym:
  • udział w przygotowywaniu umów oraz aneksów
  • prowadzenie rejestru umów
 • obsługa kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław. 

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe, podjazd do budynku, winda, wózek ewakuacyjny.
Przewidywany termin zatrudnienia:

I kwartał 2024 r.

 
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: związane z zamówieniami publicznymi
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: prawo lub administracja
 • umiejętność współpracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2023 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np.: świadectw pracy, referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu)
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ