Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Radca


Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133300

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz podczas spotkań z przedstawicielami organów UE, zagranicznych instytucji finansowych oraz konferencjach naukowych, w kraju i zagranicą.

Zakres zadań

 • Koordynuje zadania, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie pracy w zakresie analiz stabilności makroekonomicznej i fiskalnej, makroekonomicznych aspektów integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej (UE) oraz zmian instytucjonalnych w UE i strefie euro, w szczególności nierównowag makroekonomicznych, konwergencji oraz reform strukturalnych
 • Inicjuje i koordynuje prace analityczne w zakresie tworzenia nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych (budowanie narzędzi analitycznych z wykorzystaniem specjalistycznych języków programowania) niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania procesu analitycznego oraz konsultuje proponowane rozwiązania z uczestnikami tego procesu
 • Realizuje czynności w zakresie monitoringu i sprawozdawczości realizowanej reformy KPO w systemie CST2021, w tym raportuje wdrażanie reformy i monitoruje utrzymanie realizacji kamieni milowych oraz użytkowanie i wykorzystywanie danych z narzędzia informatycznego Arachne w ramach KPO
 • Przygotowuje analizy i prognozy w zakresie długookresowej stabilności finansów publicznych
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, strategii i programów rządowych oraz dostarcza opracowania i materiały z zakresu reform strukturalnych oraz zmian instytucjonalnych w UE i strefie euro
 • Reprezentuje ministerstwo na spotkaniach na forum UE i na spotkaniach z przedstawicielami instytucji finansowych oraz doradza, opiniuje i sporządza (z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, np. EViews, PCGive, Rats, Matlab, Stata, R), ekspertyzy i analizy służące wypracowaniu stanowiska dla przedstawiciela Polski w zakresie stabilności makroekonomicznej i fiskalnej, integracji gospodarczej i walutowej w UE, w tym zakresie nierównowag makroekonomicznych i reform strukturalnych
 • Opracowuje dokumenty, informacje i analizy makroekonomiczne we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz makroekonomicznych lub analiz procesu integracji gospodarczej i walutowej lub analiz fiskalnych
 • Znajomość języka angielskiego, na poziomie umożliwiający reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich oraz czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej
 • Znajomość zagadnień makroekonomicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu Unii Gospodarczej i Walutowej
 • Znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych, w tym ekonometrii panelowej
 • Znajomość programu MS Excel w stopniu zaawansowanym
 • Znajomość pakietów ekonometrycznych, w tym EViews
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub administracja
 • Wiedza z zakresu zasad prowadzenia projektów związanych z integracją gospodarczą i walutową w UE
 • Znajomość programowania w języku VBA
APLIKUJ TERAZ