Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Radca


Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133441

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe polegające na udziale w spotkaniach, zjazdach i konferencjach naukowych;
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz podczas spotkań z przedstawicielami organizacji międzynarodowych np. przedstawiciele Komisji Europejskiej, inwestorami zagranicznymi.

Zakres zadań

 • Koordynuje i realizuje prace związane z opracowywaniem, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych, analiz, wieloletnich prognoz i statystyk fiskalnych w zakresie sektora finansów publicznych, liczonego według metodyki krajowej i unijnej Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Koordynuje, inicjuje i prowadzi z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych prace koncepcyjno-metodyczne w zakresie sektora finansów publicznych, liczonego według metodyki krajowej i unijnej (ESA)
 • Tworzy nowe koncepcje oraz rozwija narzędzia analityczne, prognostyczne na potrzeby oceny sytuacji sektora finansów publicznych, a także rozwiązań metodologicznych na potrzeby opracowywania i udostępniania statystyk oraz danych fiskalnych na potrzeby współpracy międzynarodowej z Komisją Europejską, Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz innych użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych w Ministerstwie Finansów
 • Opiniuje oraz przygotowuje informacje i analizy z zakresu finansów publicznych w celu dostarczania informacji służącej do oceny sytuacji finansowej państwa oraz porównań z innymi krajami
 • Reprezentuje ministerstwo na spotkaniach z instytucjami zewnętrznymi (Komisja Europejska, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, na Komisji Programowej oraz Konferencji Uzgodnieniowej w Głównym Urzędzie Statystycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz i prognoz związanych z sektorem finansów publicznych lub analiz makroekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego, na poziomie umożliwiającym reprezentowanie ministerstwa w instytucjach zagranicznych oraz rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA) oraz Government Finance Statistics Manual (GFSM)
 • Wiedza z zakresu przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych
 • Znajomość metod i narzędzi analityczno–prognostycznych
 • Znajomość pakietów statystyczno­ekonometrycznych
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność negocjacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ