Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Referendarz


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87391

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • krajowe lub zagraniczne podróże służbowe

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • uczestniczy w opracowywaniu krajowych aktów prawnych wdrażających przepisy dotyczące interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym w opracowaniu projektów aktów prawnych regulujących zasady, tryb i warunki przyznawania wsparcia w ramach rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich,
 • uczestniczy w przygotowaniu Planu Strategicznego WPR (PS WPR) w części obejmującej diagnozę obecnej sytuacji, analizę SWOT, określenie potrzeb co do zakresu i form interwencji oraz opracowanie propozycji wskaźników i budżetu w szczególności w zakresie interwencji w formie uzupełniającego wsparcia dochodu dla młodych rolników,
 • uczestniczy w pracach dotyczących planowania budżetu, monitorowania i sprawozdawczości w zakresie interwencji w formie płatności bezpośrednich,
 • rozpatruje skargi i wnioski rolników dotyczące przyznawania płatności bezpośrednich w celu nadzoru nad wykonywaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań w zakresie realizacji płatności bezpośrednich oraz załatwienia zgłoszonych przez rolników spraw, a także udziela rolnikom informacji w zakresie warunków i zasad przyznawania płatności bezpośrednich
 • współpracuje przy opracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie systemu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej,
 • opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, informacje dla komisji sejmowych oraz senackich, odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, innych urzędów, organizacji związkowych, społecznych, samorządowych i pozarządowych w sprawach dotyczących realizacji płatności bezpośrednich
 • analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych opracowane w innych jednostkach Ministerstwa oraz w innych urzędach,
 • współpracuje z innymi urzędami, przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli, jednostkami podległymi Ministerstwu, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, w sprawach dotyczących realizacji płatności bezpośrednich,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • znajomość krajowych przepisów z zakresu płatności bezpośrednich
 • znajomość organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub ekonomiczno-rolnicznym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość techniki prawodawczej i procedur legislacyjnych
APLIKUJ TERAZ