Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Referendarz


Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116536

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Kontakty zewnętrzne: • kilka razy w miesiącu z pracownikami wydziałów prowadzących gospodarkę transportową w jednostkach organizacyjnych Policji, resortu spraw wewnętrznych, dostawcami części zamiennych, usługodawcami,

 • kilka razy w roku z osobami zewnętrznymi zainteresowanymi nabyciem narzędzi i sprzętu warsztatowego stanowiącego zbędny majątek ruchomy wydziału.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Opisuje i sprawdza pod względem formalno – rachunkowym dokumenty księgowe za dokonane zakupy części zamiennych i zlecone usługi
 • Opracowuje dokumenty planistyczne wydziału, w miarę potrzeb przygotowuje wnioski o korektę limitu finansowego
 • Ustala zaangażowanie wydatków ponoszonych w wydziale
 • Prowadzi rejestr wydatków, wystawianych faktur VAT i not obciążeniowych za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz dokonuje wnikliwej analizy poniesionych wydatków
 • Wystawia faktury VAT i noty obciążeniowe za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz usługi transportowe
 • Współuczestniczy w tworzeniu planu zamówień publicznych i weryfikuje stopień realizacji zawartych umów
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą wybrakowania i upłynnienia zbędnego sprzętu warsztatowego, narzędzi oraz części zamiennych środków transportu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w obszarze finansów publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy finanse publiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Systematyczność
 • Dokładność
 • Sumienność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów, przychodów i wydatków
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ