Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Referent


Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

Referent
Miejsce pracy: Warszawa, Wola
Nr ref.: ZKS-59/2023
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Monitoringu i Pomocy Technicznej
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • Weryfikacja i poświadczanie wydatków w tym przygotowanie deklaracji wydatków i przekazywanie ich do IZ dla Działań realizowanych w ramach wdrażanych programów operacyjnych,
 • Przygotowywanie kryteriów wyboru projektów oraz wskazań do naborów,
 • Przygotowywanie prognoz wydatków w ramach wdrażanych programów operacyjnych,
 • Monitorowanie wskaźników sprawozdawczych dotyczących wdrażanych działań w ramach wdrażanych programów operacyjnych,
 • Sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji wdrażanych programów operacyjnych,
 • Monitorowanie procesu wdrażania realizowanych działań w ramach wdrażanych programów operacyjnych,
 • Monitorowanie przepływu środków finansowych w ramach realizowanych działań wdrażanych programów operacyjnych.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie co najmniej średnie i 1 rok stażu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • Znajomość zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi, w szczególności działań wdrażanych przez WUP w Warszawie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
 • Znajomość wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027,
 • Znajomość wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027,
 • Znajomość wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów pakietu MS Office,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • Umiejętność efektywnego planowania pracy i terminowość,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Obowiązkowość i duża motywacja do pracy,
Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole, 
 • Etyka pracy i kultura osobista.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego,
 • Praca jednozmianowa - w pełnym wymiarze: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, wymagania kwalifikacyjne.
 • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail ), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółyna stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanegona jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
APLIKUJ TERAZ