Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113792

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Uczestniczy w koordynowaniu udziału przedstawicieli Ministerstwa w procesie decyzyjnym UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli przy UE (COREPER), Rady UE oraz Rady Europejskiej, w szczególności w koordynowaniu przygotowania, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz innymi instytucjami, instrukcji dla przedstawicieli na spotkania
 • Bierze udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu dokumentów dotyczących spraw wynikających z członkostwa RP w UE m.in. poprzez analizowanie polityk UE, strategii wieloletnich UE, planu i programu prac Rady UE oraz innych dokumentów programowych UE, a także przebiegu prac na forum Rady UE w zakresie formacji Rady UE, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji współpracującej
 • Identyfikuje tematy z zakresu kompetencji Ministra i powiązania między procesami prowadzonymi w ramach poszczególnych formacji Rady, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji wiodącej, a także wskazuje priorytety w procesie legislacyjnym oraz przedkłada propozycje w tym zakresie
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych ze współpracą z Parlamentem Europejskim, w tym w ramach Ministerstwa, z punktem ds. kontaktów z Parlamentem Europejskim
 • Podejmuje działania na rzecz wypracowania projektów stanowisk RP do projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej pozostających w kompetencji Ministra
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z koordynacją współpracy Ministra z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w kontekście kształtowania polityki europejskiej RP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze współpracy międzynarodowej, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość podstawowych aktów legislacyjnych UE z obszaru klimatu, energii, środowiska
 • znajomość struktur i funkcjonowania organów i instytucji UE,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” „NATO confidential”, „confidential UE”
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ