Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114069

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Obsługuje finansowanie wyprzedzające wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez przygotowywanie projektów decyzji uruchamiających rezerwy celowe budżetu państwa oraz analizuje i opiniuje wnioski dotyczące zapewnienia finansowania, jak również prowadzi szczegółową ewidencję w tym zakresie
 • Współpracuje przy opracowaniu danych do projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa
 • Współpracuje w zakresie monitorowania wydatkowania środków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) pod kątem założeń i limitów przyjętych w ustawie budżetowej na dany rok, w tym sporządza okresowe lub bieżące sprawozdania dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów lub klientów zewnętrznych
 • Prowadzi ewidencję bazy danych dotyczącej środków przeznaczonych na finansowanie wyprzedzające PROW 2014-2020
 • Bierze udział w procesie uruchamiania środków z bezzwrotnej części w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), monitoruje oraz prowadzi ewidencję w wyżej wymienionym zakresie
 • Współpracuje przy przygotowywaniu materiałów i dokumentów na potrzeby kontroli NIK lub misji z KE
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa „TREZOR” w zakresie wykonywania budżetu państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania projektów lub programów finansowanych ze środków europejskich
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie wspólnej polityki rolnej
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych oraz procedur budżetowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji
 • Umiejętność posługiwania się programem Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe w zakresie programów finansowanych z udziałem środków UE
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ