Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 113905

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnych w budnku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy organizacyjne Wydziału oraz realizuje bieżące zadania zlecone przez przełożonego
 • opracowuje projekty dokumentów regulujących organizację Wydziału oraz przygotowuje propozycje zmian w tym zakresie
 • prowadzi sprawy związane z obsługą kadrową Wydziału
 • prowadzi sprawy związane z rejestracją i rozpatrywaniem sygnałów obywatelskich
 • egzekwuje terminową realizację przez komórki organizacyjne urzędu oraz podległych dysponentów zadań informacyjnych i sprawozdawczych wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • bierze udział w prowadzeniu spraw dotyczących konstruowania, wykonywania i sprawozdawczości budżetu Wojewody
 • prowadzi rejestr umów i porozumień zawartych przez Wojewodę jako dysponenta części budżetowej w zakresie udzielania i przyznawania dotacji
 • przygotowuje na potrzeby organów kontrolnych materiałów z zakresu budżetu dysponenta części

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych (oraz przepisów wykonawczych), o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kpa, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks pracy
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą
 • umiejętności organizacyjne, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności redakcyjne
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ