Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115992

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Paraca na stanowisku łączy się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Na stanowisku pracy wymagana jest dyspozycyjność. Praca wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Zakres zadań

 • Przeprowadza analizę porównawczą przepisów krajowych i unijnych
 • Przegląda i analizuje orzecznictwo oraz pisma procesowe wpływające do Departamentu w związku z prowadzonymi postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA
 • Bierze udział w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych oraz przygotowuje sprawozdania z ich przebiegu
 • Pozyskuje informacje o przebiegu prac legislacyjnych przez kontakty z przedstawicielami innych urzędów
 • Zbiera informacje i dane celu sporządzenia ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE na potrzeby urzędu, administracji rządowej i innych organów państwa
 • Sporządza cykliczne dokumenty o charakterze sprawozdawczym, dotyczące zadań koordynacyjnych Departamentu względem innych ministerstw i urzędów centralnych
 • Obsługuje bazę e-step oraz bazę notyfikacji krajowych środków wykonawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka francuskiego na poziomie B2
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: prawa Unii Europejskiej i funkcjonowania instytucji UE, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe lub studia doktoranckie w obszarze prawa lub aplikacja prawnicza legislacyjna lub radcowska lub adwokacka lub sędziowska
 • Znajomość języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie B1 (innego niż angielski i francuski)
 • Wpis na listę radców prawnych lub adowkatów
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego
 • Kursy lub szkolenia z zakresu prawa UE
APLIKUJ TERAZ