Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 116268

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w budynku KPP w Puławach przy ul. Wojska Polskiego 6, na I piętrze budynku.


Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami z innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach oraz KWP w Lublinie zajmujacych się realizacja powiązanych zadań. Czynności wykonywane sa w większości wpozycji siedzącej i są związane z praca z dokumentami, przy monitorze ekranowym, osługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca wykonywana jest przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty adania realizowane są samodzielnie, część pod presją czasu.


Z uwagi na potrzebę poruszania się pracownika po całym budynku KPP w Puławach należy poinformować, że budynek KPP nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: bariery architektoniczne (schody, wąskie ciągi komunikacyjne, brak windy).

Zakres zadań

 • Nadzorowanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz Komendy celem poprawnego prowadzenia przedmiotowej dokumentacji oraz sporządzania sprawozdań.
 • Sporządzanie list należności dla funkcjonariuszy za posiłki regeneracyjne, ryczałty pieniężne za wyżywienie psów służbowych wypłacanych przewodnikom oraz wykazów pracowników i funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania ryczałtu pienieżnego za czyszczenie i naprawę wyposażenia - celem prawidłowej realizacji obowiązujących przepisów.
 • Prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w celu przyznania lub odmowy przyznania funkcjonariuszom równoważników za brak mieszkań.
 • Sprawdzanie i opisywanie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym dokumentów zewnętrznych, rachunków i faktur od dostawców i kontrahentów stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym z zakresu inwestycji i remontów, celem przesłania ich do właściwych wydziałów KWP w Lublinie.
 • Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów użytkowanych przez Komendę, ustalanie potrzeb remontowych i konserwacyjnych obiektów na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie celem zapewnienia prawidłowego stanu obiektów Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
 • Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych, majątku obrotowego KPP Puławy oraz okresowe uzgadnianie stanu tych środków ze stanami figurującymi w ewidencji głównej prowadzonej przez wydziały zaopatrujące KWP, celem określenia rzeczywistych potrzeb zakupów sprzętu i materiałów dla tut. KPP.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu techniki policyjnej przyjętego do serwisu oraz wysyłanie tego sprzętu do firm zewnętrznych celem wzorcowania, legalizacji lub naprawy.
 • Zlecanie usunięcia awarii w przypadku awarii sieci, instalacji, urządzeń, sprzętu itp. zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: biegła znajomość komputera, umiejetność pracy na programach komputerowych (pakiet MS Office), samodzielność, systematyczność, sumienność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole i argumentowania, umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych kaluzulą "POUFNE"
APLIKUJ TERAZ