Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 116455

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział. Analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych oraz wpływów należnych Skarbowi Państwa.
 • Sporządza przelewy lub wnioskuje o wypłatę środków KFD oraz dyspozycje przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK). Sporządza wydruki wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizację dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD). Wykonywanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym i związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa
 • Kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych. Wykonanie zadania związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczena Infrastruktura Drogowa.
 • Prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału
 • Wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe. Prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań. Prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK. Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • Prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału. Uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • Analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych. Sporządza sprawozdania budżetowe i KFD.Współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków, wykazanych w programach inwestycyjnych. Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • Prowadzi rejestr umów. Wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów bądź rachunkowości
 • Wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Umiejętność obsługa komputera - pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość procedur postepowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP
 • przeszkolenie z rachunkowości budżetowej
APLIKUJ TERAZ