Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117368

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na siódmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. Praca biurowa,
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i sporządza wnioski do Dyrektora ZER MSWiA uzasadniające rozłożenie na raty, odroczenie bądź odmowę, spłaty nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych i opracowuje decyzje w tym zakresie w celu egzekucji należności; w szczególnych przypadkach uzgadnia je z zespołem radców prawnych.
 • Przygotowuje i sporządza wnioski do Dyrektora Zakładu uzasadniające odstąpienie od żądania zwrotu należności, umorzenia bądź ich odmowy i opracowuje decyzje w tym zakresie, w celu egzekucji należności.
 • Analizuje obowiązujące przepisy w zakresie problematyki egzekucji nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych, w celu prawidłowego ich stosowania.
 • Prowadzi ewidencję otrzymanych decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych, w celu egzekucji należności.
 • Prowadzi rejestr i kartoteki kont dłużników nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych, w celu egzekucji i rozliczenia należności.
 • Inicjuje sprawy mające na celu zabezpieczenie dochodzonych należności, wystawia i przekazuje do urzędów skarbowych i komorników sądowych tytuły wykonawcze i wyroki sądowe, w celu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych.
 • Sporządza na koniec miesiąca i kwartału zestawienia sald i obrotów oraz szczegółowych zestawień z tytułu dochodzonych należności w celu ujęcia ich w ewidencji księgowej i sporządzenia sprawozdawczości.
 • Sporządza i wysyła korespondencję dłużnikom, zapytania do dłużników, upomnienia, wezwania w celu dobrowolnego uregulowania należności; sporządza i wysyła korespondencję do urzędów skarbowych, komend Policji, itp. w celu uzyskania informacji potrzebnych do realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z windykacją/ egzekucją należności
 • Dobra znajomość przepisów prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw egzekucyjnych
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw egzekucyjnych
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących egzekucji w administracji
 • Znajomość przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)
 • Znajomość przepisów o emeryturach i rentach z FUS w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw egzekucyjnych
 • Biegła znajomość programów MS Excel i MS Word
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Swoboda komunikowania się w mowie i na piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
APLIKUJ TERAZ