Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126249

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • koordynowanie działań dot. prawidłowego odliczania podatku VAT z dokumentów księgowych zgodnie z zawartymi umowami
 • nadzorowanie rachunków dot. działalności pozabudżetowej w zakresie odpowiedniej klasyfikacji i dekretacji na konta księgowe
 • księgowanie dokumentów dot. zobowiązań rzeczowych zaciągniętych przez jednostkę w celu zapewnienia aktualnych danych finansowych
 • terminowe przekazywanie zobowiązań do sporządzenia przelewu lub samodzielne wgrywanie przelewów do programu VideoTel
 • ewidencjonowanie faktur zakupu VAT w celu odliczenia podatku
 • księgowanie rozrachunków z kontrahentami i rozrachunków z tytułu podatku VAT
 • uzgadnianie w okresach sprawozdawczych stanu zobowiązań i należności budżetowych w stosunku do kontrahentów zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze finansowym
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności Excel
APLIKUJ TERAZ