Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 127239

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością statystyczną, w tym analizuje dane wejściowe
 • prowadzi sprawy związane z opiniowaniem opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego programów polityki zdrowotnej
 • prowadzi sprawy związane z ustalaniem, na podstawie mapy regionalnej, Wojewódzkiego Planu Transformacji, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych
 • prowadzi sprawy związane z realizacją Wojewódzkiego Planu Transformacji
 • prowadzi sprawy związane z opiniowaniem wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
 • przedstawia, na podstawie danych statystycznych, propozycje działań Wojewody Wielkopolskiego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • prowadzi sprawy związane z przedstawicielami Wojewody Wielkopolskiego w Radach Społecznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • prowadzi sprawy związane z przyznawaniem odznaczeń, medali, tytułów i innych honorów
 • przygotowuje opinie związane z objęciem przez Wojewodę Wielkopolskiego patronatem honorowym inicjatyw i wydarzeń związanych ochroną zdrowia
 • prowadzi sprawy związane z Radą Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy Prawo przedsiębiorców, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość dokumentu pn. Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa wielkopolskiego
 • umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i MS Access oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • umiejętność skutecznego argumentowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu, asertywność, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 • podstawowa znajomość SQL
APLIKUJ TERAZ