Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 127233

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów
 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnośiami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie inwestycji w służbie zdrowia
 • prowadzi sprawy związane z udzielaniem dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie działu administracji rządowej - zdrowie
 • weryfikuje pod względem finansowym informacje dotyczące danych przedstawianych we wnioskach dotyczących celowości inwestycji
 • prowadzi nadzór nad rozliczaniem przekazanych środków finansowych i realizacją umów zawartych pomiędzy Wojewodą a podmiotami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne, których przedmiotem jest finansowanie dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy
 • przygotowuje zestawienia na potrzeby analiz i dokonywania weryfikacji otrzymanych danych odnośnie wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu państwa w zakresie właściwości Wydziału
 • planuje wydatki Wydziału Zdrowia realizowane w przyszłych latach oraz sprawozdawczość finansową
 • przygotowuje analizę finansową w zakresie wydatków realizowanych przez Wydział Zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o działalności leczniczej, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego podejścia do problemów, asertywność, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dynamiczne podejście do zadań, umiejętność argumentowania
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ