Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129856

Warunki pracy

Warunki pracy: • praca biurowa w siedzibie urzędu,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową,
 • brak windy,
 • stanowisko pracy usytuowane jest na I/II piętrze budynku,
 • pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami,
 • stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie - na podstawie uzyskanych wskazówek oraz uwzględniając kierunki rozwoju, programy i strategie - korespondencji w zakresie limitów budżetowych dla poszczególnych archiwów państwowych. Przygotowanie zbiorczych formularzy planistycznych dla budżetu.
 • Przygotowywanie projektów decyzji budżetowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (dysponenta II stopnia) w zakresie zmian w planach finansowych. Weryfikacja pod względem formalnym i zgodności z prowadzoną gospodarką finansową wniosków o zmianę planu finansowego nadesłanych przez archiwa państwowe. Formułowanie wniosków o zmianę planu finansowego w zakresie sieci archiwalnej do dysponenta wyższego stopnia.
 • Przygotowywanie wkładów do sprawozdań finansowych i merytorycznych w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Obsługa systemu Trezor, Trezor BZ oraz Buza, w zakresie koniecznym do realizacji powierzonych zadań.
 • Analiza danych oraz sprawozdań przedstawianych przez archiwa państwowe w celu wsparcia nadzoru w zakresie kontroli wydatkowania środków i kontroli zarządczej, w tym w szczególności analiza danych w oparciu o system finansowo-księgowy oraz system Trezor.
 • Przygotowywanie materiałów dla potrzeb instytucji kontrolnych i innych organów w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego, związanych z bieżącą realizacją zadań w komórce organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie planowania, ewidencji lub sprawozdawczości w jednostce sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie gospodarki finansowej lub planowania lub sprawozdawczości w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej – przepisy ogólne.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Umiejętność formułowania wniosków i argumentacji przedstawionych analiz.
 • Umiejętność analizy danych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w kontroli zarządczej
 • Przeszkolenie w zakresie analizy ryzyk
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analizy i syntezy danych
 • Znajomość narzędzi w zakresie ewidencji i planowania
 • Znajomość systemu Trezor
APLIKUJ TERAZ