Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista


Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 137414

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: •  statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze - praca z  dokumentami, obsługa telefonu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
 •  dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Urzędu oraz  poza nim (okazjonalnie praca w terenie).

Stanowisko pracy znajduje się na parterze.


Brak progów, podjazd przed wejściem. Ciągi komunikacyjne i toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Organizuje i realizuje zadania związane z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej oraz współpracuje przy obsłudze podmiotów gospodarki narodowej w zakresie krajowego rejestru urzędowego REGON
 • Uczestniczy w zbieraniu danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej oraz przeprowadzając (okresowo) ankietowe badania statystyczne metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • Uczestniczy w obsłudze użytkowników danych statystycznych, w celu dostarczenia odbiorcom zewnętrznym informacji o źródłach i sposobach pozyskania danych oraz o zasadach udostępniania danych statystycznych
 • Realizuje zadania związane z edukacją i promocją statystyki publicznej na terenie działania Oddziału (okresowo)
 • Współpracuje z jednostkami administracji samorządu terytorialnego i innymi instytucjami działającymi na terenie objętym zasięgiem działania Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Podstawowa znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru REGON i klasyfikacji PKD 2007
 • Umiejętność posługiwania się Pakietem Office (Word, Excel)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ