Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/14/24

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności krajowych

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania;
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Realizacja zadań związanych z wszczynaniem i prowadzeniem procesu dochodzenia należności i wierzytelności Agencji.
 • Współpraca i nadzór nad czynnościami windykacyjnymi i rozliczeniowymi prowadzonymi przez banki w ramach dochodzonych przez nie należności Agencji, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości rozliczania i przekazywania do Agencji spłat (zwrotów) oraz podejmowania czynności windykacyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
 • Wykonywanie czynności związanych z ustanawianiem oraz zwalnianiem ustanowionych na poczet wierzytelności Agencji  zabezpieczeń oraz zajmowaniem wierzytelności i praw oraz cesji w umowach z kontrahentami Agencji.
 • Realizacja zadań związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminu spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji powstałych wyłącznie z krajowych środków publicznych przeznaczonych na funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych Agencji. Udzielanie informacji i wyjaśnień na kierowane do Agencji pisma i wnioski dotyczące prowadzonych spraw i działań windykacyjnych, weryfikacja wniosków składanych przez dłużników oraz przygotowywanie decyzji, ugód i umów oraz oświadczeń w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia, umarzania w całości lub części, rozkładania na raty należności, odraczania terminów płatności.
 • Współpraca z organami egzekucyjnymi, bankami oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzonych spraw celem dochodzenia należności i wierzytelności ARiMR w ramach należności krajowych, w tym prowadzenie nadzoru nad dochodzeniem przez banki należności Agencji.
 • Opracowywanie i przygotowywanie wystąpień, pism i wniosków w ramach spraw prowadzonych przez organy egzekucyjne i sądy oraz występowanie do Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych o opinie oraz pomoc prawną w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi.
 • Ustalanie i aktualizacja stanu oraz wysokości zobowiązań poszczególnych dłużników w ramach prowadzonych spraw, w tym poprzez bieżące ewidencjonowanie i rozliczanie spłat na poczet prowadzonych spraw, ponoszonych w ramach dochodzenia należności opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych i sądowych, dokonanych na poczet należności kompensat i rozliczeń finansowych oraz dokonanych zajęć wierzytelności na rzecz osób trzecich.
 • Autoryzacja, ewidencja oraz rozliczanie przypisanych do sprawy kosztów dochodzenia należności oraz sporządzanie dyspozycji płatności związanych z uiszczaniem przez Agencję kosztów prowadzonych postępowań w zakresie prowadzonych spraw.
 • Bieżące i okresowe informowanie dłużników oraz stron postępowań o aktualnym stanie i saldzie należności, bieżące odnotowywanie w rejestrach i ewidencji księgowej informacji o całkowitej spłacie należności lub zakończeniu prowadzenia wobec dłużnika/ów działań windykacyjnych z innego powodu niż spłata.
 • Współpraca przy przygotowywaniu danych i informacji do raportów oraz okresowych sprawozdań i zestawień w ramach bieżącego monitoringu i przygotowywania danych do sporządzanych okresowo informacji zarządczych z zakresu prowadzonych spraw dotyczących windykacji prowadzonej bezpośrednio przez Agencję oraz przez banki w nadzorze Agencji.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: średnie/wyższe - kierunek wykształcenia: ekonomiczno-finansowy/ rachunkowość/ zarządzanie/ prawo/
 • co najmniej 2-letni staż pracy, mile widziane doświadczenie pracy w banku, w windykacji
 • dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, w tym Excel),
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą należności,
 • praktyczna znajomość przepisów regulujących postępowanie cywilne w zakresie postępowania egzekucyjnego, przepisów o finansów publicznych oraz Kodeksu spółek handlowych w zakresie niezbędnym do ustalania, zabezpieczania i dochodzenia należności.
Wymagania pożądane:
 • umiejętność pracy w zintegrowanych systemach finansowo-księgowych;
 • umiejętność samodzielnej analizy przepisów pranych; strategicznego myślenia oraz przekładania strategii i celów na realizowane zadania;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, komunikatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej, sumienność oraz bezstronność przy podejmowaniu decyzji;
APLIKUJ TERAZ