Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Biurze Organizacji i Zarządzania w Wydziale Zamówień Publicznych


Ogłoszenie o rekrutacji
na czas określony w celu zastępstwa,
na stanowisko
Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Biurze Organizacji i Zarządzania w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 5/2023

Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 

U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej (telepracy) w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.


Podstawowe obowiązki:

 • Monitorowanie Planu postępowań CUPT na dany rok.
 • Koordynowanie i weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez merytoryczne komórki do poszczególnych zamówień, w tym wniosków i opisu przedmiotu zamówienia.
 • Weryfikacja i uzgadnianie kryteriów wyboru oferty oraz warunków udziału w postępowaniu.
 • Przygotowanie dokumentacji postępowań w sprawach zamówień publicznych udzielanych przez
 • CUPT, w zakresie specyfikacji warunków zamówienia wraz załącznikami oraz ogłoszeń o zamówieniu.
 • Przeprowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych udzielanych przez CUPT zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
 • Przeprowadzenie postępowań w sprawach zamówień udzielanych przez CUPT, do których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych.
 • Koordynacja zawierania umów na realizację usług i dostaw w ramach realizowanych zamówień, których stroną jest CUPT.
 • Weryfikacja przygotowanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne CUPT aneksów i kompletu dokumentów z nimi związanych.
 • Rejestracja umów cywilno-prawnych zawieranych przez CUPT w zakresie wydatków operacyjnych.
 • Udział w opracowaniu regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień udzielanych przez CUPT oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych w tym zakresie.
 • Udzielanie pracownikom informacji z zakresu wykonywanych zadań, z zachowaniem zasady poufności, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy:
  • minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty,
  • minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 • Staż pracy co najmniej 2 lata w zamówieniach publicznych.
 • Znajomość przepisów o zamówieniach publicznych.
 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

...............................................

podpis kandydata

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”

...............................................

podpis kandydata

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich
  treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
  CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 10/03/2023 r.APLIKUJ TERAZ