Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów w Sekcji Wdrażania


Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów w Sekcji Wdrażania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SPC/SW/2022
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 Wykonywanie zadań w zakresie:

 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;
  • opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie realizacji umów z beneficjentami, w tym rozliczania projektów;
  • weryfikacja i rekomendowanie wniosków o płatność;
  • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów;   
  • przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących zakresu wdrażanego poddziałania;
  • planowanie i sprawozdawczość;
  • współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie procesów dotyczących obszaru tematycznego Sekcji;
  • zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych, w szczególności LSI1420 oraz SL2014;
  • przechowywanie i archiwizacja dokumentów będących w posiadaniu Sekcji.
 • Wsparcie prac związanych z programowaniem instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie:
  • opracowywania dokumentacji programowej dotyczącej instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027 ;
  • organizacji spotkań i współpracy z jednostkami systemu wdrażania i nadzoru instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027;
  • współpracy z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie programowania instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2021-2027.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług;
 • Współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie wdrażanych programów;
 • Wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji,  zgodnie z poleceniem przełożonego;
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Samodzielna organizacja pracy.
Wymagania:
 • wykształcenie: Wyższe ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe: min. 2 lata (Specjalista), min. 3 lata (Starszy Specjalista)
 • znajomość zagadnień z zakresu zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich;
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • biegła obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), znajomość aplikacji Excel na poziomie zaawansowanym;
 • umiejętności analizy dokumentów o charakterze prawnym
 • poziom znajomości języka obcego: język angielski - średniozaawansowany
 • poziom obsługi programów komputerowych: MS Office - zaawansowany
 • umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym; Samodzielność w realizacji zadań.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe: w pracy w Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej programy współfinansowane z funduszy UE w zakresie podobnym do zadań na proponowanym stanowisku pracy lub w pracy dotyczącej przygotowywania dokumentów aplikacyjnych lub rozliczeniowych składanych do w Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej min. 2 lata (w przypadku Specjalisty), min. 3 lat (w przypadku Starszego Specjalisty).
 • poziom znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych – średniozaawansowany.
 • poziom znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - zaawansowany.
 • poziom obsługi systemu SL2014-2020 – zaawansowany
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

Liczba wolnych wakatów : 2

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.
APLIKUJ TERAZ