Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 113596

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • rejestruje w systemie informatycznym wpływającą i wychodzącą korespondencję, odbiera na bieżąco pocztę elektroniczną oraz korespondencję z platformy E-PUAP w celu zapewnienia bieżącej obsługi kancelaryjnej RDOŚ;
 • realizuje czynności związane z zapewnieniem zaopatrzenia i świadczenia usług związanych z eksploatacją obiektów urzędu, w szczególności określa zapotrzebowanie, szacuje koszty, przygotowuje i nadzoruje realizację umów/zamówień dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, wodę i świadczenia usług odbioru ścieków, odbioru odpadów, konserwacji kotłowni gazowej, ochrony obiektu, utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów, ubezpieczenia mienia, zapewnienie środków łączności telefonicznej i bezprzewodowej, prenumeraty prasy oraz realizuje całość spraw związanych z zakupami towarów i usług w zakresie wyposażenia biura zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami wewnętrznymi RDOŚ, w celu zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej;
 • prowadzi sprawy i dokumentację dotyczącą samochodów służbowych w celu zapewnienia nadzoru nad celowością i gospodarnością wydatków ponoszonych na utrzymanie floty pojazdów;
 • prowadzi rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek używanych w urzędzie oraz realizuje zamówienia pieczątek i pieczęci i przygotowuje ich likwidację, oraz sprawuje kontrolę nad obiegiem kart wejściowych do budynku w celu zabezpieczenia realizacji zadań przez pracowników RDOŚ;
 • udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych Wydziałów, stanowisk pracy lub instytucji w celu realizacji bieżącej obsługi urzędu;
 • sporządza standardowe pisma w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów oraz wsparcia bieżącej pracy osób kierownictwa;
 • zastępuje pracownika zatrudnionego na stanowisku ds obsługi sekretariatu podczas jego nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji RDOŚ;
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • Prawo jazdy kat B;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • wysoka kultura osobista.
APLIKUJ TERAZ