Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy inspektor


Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 133278

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową (schody, brak wind), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Praca na stanowisku administracyjno-biurowym, wykonywana wewnątrz budynku. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku oraz po terenie zewnętrznym kompleksu budynków  W-MOSG. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne z kontrahentami kilka razy w miesiącu.  
Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: stres, presja czasu.

Zakres zadań

 • sprawdza poprawność otrzymanych dokumentów finansowych, kompletuje, dekretuje i opisuje dowody księgowe zgodnie z klasyfikacją budżetową i zadaniową w celu prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych,
 • prowadzi ewidencję finansową w układzie klasyfikacji budżetowej oraz klasyfikacji zadaniowej przyznanych środków pieniężnych, wydatków, zobowiązań, wpływów pieniężnych i zaangażowania w celu uzyskania bieżącej informacji o strukturze wydatków,
 • opracowuje dokumenty analityczno-sprawozdawcze oraz planistyczne z zakresu gospodarki finansowej Sekcji Gospodarki Transportowej w celu uzyskania bieżącej informacji oraz realizowanych wydatkach i działaniach Sekcji Gospodarki Transportowej oraz określenia niezbędnych potrzeb, w tym wykonuje sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne na potrzeby Sekcji Gospodarki Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej,
 • wystawia dokumenty księgowe w celu potwierdzenia wykonania operacji gospodarczych dotyczących działalności Sekcji Gospodarki Transportowej, ewidencjonuje je w urządzeniach ewidencyjnych Sekcji Gospodarki Transportowej, opisuje i dekretuje w celu ujęcia w księgach rachunkowych,
 • prowadzi stałą analizę, kontrolę i nadzór nad zgodnością wydatków budżetowych z planem finansowym i potrzebami Sekcji Gospodarki Transportowej w celu odpowiednio wczesnego zgłaszania informacji o zagrożeniach, zakłóceniach i przywrócenia równowagi w planie wydatków budżetowych, zgłaszania potrzeb pozyskania dodatkowych środków finansowych lub sporządzania wniosków o korekty planu wydatków dla zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w paliwa, części zamienne i niezbędne usługi,
 • prowadzi bieżącą kontrolę zapisów, porównuje i sprawdza wpisy w ewidencji pomocniczej Sekcji Gospodarki Transportowej z ewidencją główną w pionie finansowym w celu potwierdzenia poprawności księgowań i prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych oraz w celu niedopuszczenia do przeterminowania zobowiązań i naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • kompletuje, segreguje i przechowuje dokumentację służbową w celu archiwizacji tych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 12 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w księgowości lub w wystawianiu faktur lub w realizacji zamówień,
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: preferowane o kierunku ekonomia, finanse lub rachunkowość.
APLIKUJ TERAZ