Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130065

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego z obsługą moniorów ekranowych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu rozpatrzenia wniosków, odwołań i zażaleń oraz opracowuje kończące te postępowania projekty rozstrzygnięć wydawanych przez dyrektora izby administracji skarbowej jako organ odwoławczy lub organ pierwszej instancji, w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści, przedłużenia terminu zwrotu podatku, wstrzymania wykonania decyzji.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia wniosków w sprawach uchylenia lub zmiany postanowień i decyzji, stwierdzenia nieważności i wznowienia postępowania w zakresie, o którym mowa w zadaniu 1.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w zadaniach 1 i 2 w celu ustosunkowania się do zarzutów.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne, w celu odniesienia się do zarzutów strony albo zaskarżenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • Sporządza okresowe informacje, sprawozdania i analizy w zakresie prowadzonych spraw w celu rozliczenia się z wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań.
 • Rozpatruje środki zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego w celu wykonywania nadzoru nad prowadzonymi sprawami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków, stosowania prawa, bankowości, ubezpieczeń, rachunkowości lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ