Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy poborca skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy poborca skarbowy
Miejsce pracy: Siemiatycze
Ogłoszenie o naborze Nr 78827

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na  I piętrze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo ,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Realizuje tytuły wykonawcze i zarządzenia zabezpieczenia przydzielone do załatwienia w ramach służby.
 • Nanosi informacje o dokonanych czynnościach egzekucyjnych na arkusze przydziału służby, do podsystemu EGAPOLTAX i Mobilnego Poborcy.
 • Przekazuje uzyskane kwoty na rachunek organu egzekucyjnego i dokonuje ich podziału na rzecz poszczególnych wierzycieli.
 • Pobiera na kwitariusz od zobowiązanych egzekwowane należności pieniężne oraz dokonuje wpłat pobranych od zobowiązanych kwot na rachunek organu egzekucyjnego
 • Ustala stan majątkowy zobowiązanych i analizuje ich sytuację majątkową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętność planowania i koordynowania zadań
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego
APLIKUJ TERAZ