Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy referent w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym


Starszy referent w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale
Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym


Numer ogłoszenia: Katowice/21/46
Miejsce pracy: Katowice
Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo / pełny etat


Przedłużony termin składania ofert: 05.10.2021 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowie, w szczególności dotyczących: liczby, ceny świadczeń, struktury rozpoznań i procedur, zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • analiza i weryfikacja pod kątem zgodności wartości wykazanej w dokumentacji rozliczeniowej a sprawozdanej do właściwego Oddziału Funduszu (dokumentacja dotycząca zakupu wyrobów medycznych, produktów leczniczych bądź realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, co do których konieczność rozliczenia należy udokumentować fakturą/rachunkiem),
 • uczestniczenie w pracach związanych z ustalaniem warunków finansowych wieloletnich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i kompleksowym przeprowadzaniu postępowań (konkursy ofert, rokowania) w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne oraz postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej).
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • lata pracy zawodowej: przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 3 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 290),
 • wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych aplikacji pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Outlook),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ