Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90081

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Wykonuje bieżącą analizę i kontrolę przebiegu wykonania budżetu dysponenta III stopnia w układzie tradycyjnym i zadaniowym, analizuje konta pozabilansowe w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej ww. planów.
 • Sporządza zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych oraz w planie wydatków środków europejskich.
 • Współpracuje przy sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych - w zakresie planu finansowego wydatków i planu wydatków środków europejskich.
 • Przekazuje komórkom organizacyjnym Ministerstwa informacje m.in. o: przebiegu wykonania planu finansowego wydatków budżetowych i planu wydatków środków europejskich, o wysokości środków ujętych w projekcie planu finansowego wydatków oraz w planie finansowym wydatków przeznaczonych na realizację zadań, o zmianach dokonanych w planie finansowym wydatków.
 • Sporządza analizy i informacje opisowe z wykonania budżetu dysponenta III stopnia.
 • Sporządza projekty planu finansowego wydatków budżetowych oraz projekty planu wydatków środków europejskich, na dany rok i lata następne.
 • Bieżąco współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie uzgodnień, udzielania niezbędnych wyjaśnień oraz wskazówek co do sposobu planowania i realizacji budżetu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i realizacji budżetu w administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu: zasad planowania i realizacji budżetu, znajomości przepisów z zakresu finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych (głównie z zakresu klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej)
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL, obsługi programów finansowo-księgowych, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • Umiejętność myślenia analitycznego oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu ewidencji księgowej wydatków
APLIKUJ TERAZ