Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 113416

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z finansowaniem zadań zleconych, w celu pełnego i terminowego opłacania realizacji tych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • prowadzi sprawy z zakresu przyznawania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wydania decyzji administracyjnej oraz finansowania przyznanego świadczenia,
 • przyjmuje wnioski o Kartę Polaka, w tym wnioski o: przyznanie i przedłużanie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu Karty oraz wniosku o wymianę Karty Polaka w przypadku zmiany danych osobowych, a także wnioski w tych sprawach dotyczących małoletnich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 0,5 roku,
 • Znajomość przepisów ustaw: kodeks postępowania administracyjnego; o finansach publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; o Karcie Polaka; aktów prawnych regulujących kwestie stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych w RP; Prawo o stowarzyszeniach; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ