Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113784

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Opracowuje plan budżetu Biura w układzie zadaniowym, monitoruje jego wykonanie i sporządza informacje sprawozdawcze w tym zakresie, opracowuje druki planistyczne i sprawozdawcze, informacje dotyczące budżetu Biura i budżetu państwa, w tym w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, dotacji celowych i rezerw z budżetu państwa oraz materiały związane z procedowaniem ustawy budżetowej wraz z załącznikami i ustawy okołobudżetowej, w zakresie odnoszącym się do właściwości merytorycznej BON, w celu zapewnienia realizacji zadań Biura i wykonywania sprawozdawczości budżetowej.
 • ­Opracowuje informacje zbiorcze dla BON dotyczące realizacji planu działalności MRiPS, planu działań MRiPS, procesu analizy ryzyka, przebiegu procesu kontroli zarządczej w Biurze oraz poziomu wdrożenia czynności zaradczych, a także analizuje i opiniuje dokumenty przekazywane przez PFRON, wynikające z kontroli zarządczej, w celu przedłożenia do akceptacji przełożonym, a następnie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • ­Opracowuje założenia do planu rzeczowo-finansowego PFRON, informacje dotyczące wydatkowania środków PFRON na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także prowadzi sprawy związane z opracowywaniem druków planistycznych i sprawozdawczych w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dla PFRON oraz jej rozliczaniem, w celu zapewnienia realizacji zadań ustawowych w zakresie należącym do właściwości Biura.
 • ­Opiniuje projekty aktów prawnych i dokumentów normatywnych dotyczących realizacji budżetu państwa oraz opracowuje informacje dotyczące projektu budżetu państwa na dany rok i informacje sprawozdawcze z jego realizacji, w ramach właściwości merytorycznej Biura, w celu zapewnienia prawidłowego ujęcia wydatków przeznaczanych na wsparcie osób niepełnosprawnych w budżecie państwa.
 • ­Gromadzi i analizuje dane i dokumenty otrzymywane z PFRON (m.in. zestawienia tabelaryczne, plany rzeczowo-finansowe, sprawozdania z ich wykonania) oraz opracowuje informacje dotyczące realizacji przez PFRON zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu monitorowania spraw wynikających z nadzoru Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nad realizacją przez PFRON zadań określonych tą ustawą, w zakresie należącym do właściwości Wydziału.
 • ­Opracowuje zestawienia tabelaryczne i informacje o charakterze analitycznym na podstawie danych sprawozdawczych Biura i PFRON, wojewodów oraz danych pochodzących z badań statystycznych GUS, w celu dostarczenia aktualnych informacji w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, oceny sytuacji i efektywności funkcjonujących rozwiązań ustawowych na rzecz tych osób.
 • ­Przygotowuje odpowiedzi na zapytania podmiotów publicznych, obywateli i instytucji o dane dotyczące osób niepełnosprawnych i realizowane działania na rzecz ich wsparcia.
 • ­Opracowuje informacje zbiorcze dotyczące zakresu działalności Biura i sprawozdawczości w tym zakresie, w celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze sporządzania analiz statystycznych bądź finansowych
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych, w tym w obszarze rynku pracy
 • ­Znajomość zagadnień ekonomicznych i z zakresu finansów publicznych, w tym budżetu zadaniowego
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ