Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 114273

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • sporządza i rejestruje wnioski paszportowe w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz wprowadza do tego rejestru dokumenty związane z wnioskami, po ich uprzedniej ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych wynikających ustawy o dokumentach paszportowych i przepisów wykonawczych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz orzeczeń sądów dot. zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli. Pobiera zapisy linii papilarnych palców w celu ich zamieszczenia w elektronicznym chipie w paszporcie. Dokonuje weryfikacji przedłożonej fotografii osoby dla której ma zostać wydany paszport zgodnie z wymogami zdjęć biometrycznych. Występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o nadanie numeru PESEL dla osób urodzonych za granicą i ubiegających się o wydanie paszportu po raz pierwszy,
  • porównuje dane zawarte w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych z danymi zamieszczonymi we wniosku paszportowym oraz w dokumentacji przedkładanej przez wnioskodawcę. Podejmuje działania zmierzające do usunięcia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi we wnioskach paszportowych, a danymi w rejestrach i przedłożonych dokumentach w przypadku stwierdzenia rozbieżności,
  • ustala indywidualnie wysokość należnej opłaty paszportowej, ocenia dokumenty uprawniające do obniżonej opłaty paszportowej oraz pobiera tę opłatę w formie bezgotówkowej i dokonuje jej rozliczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej pół roku,
  • Znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych i przepisów wykonawczych; kodeks rodzinny i opiekuńczy; prawo o aktach stanu cywilnego; o obywatelstwie polskim; kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • wykształcenie wyższe na kierunku administracja.
APLIKUJ TERAZ