Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115995

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługa urządzeń biurowych. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty (np. wnioski o realizację zamówienia publicznego, opisy przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, projekty istotnych postanowień umowy) składane przez komórki merytoryczne. Przygotowuje ww. dokumenty w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Inicjuje, przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 • Koordynuje zgłoszenia, udzielanie zamówień publicznych w ramach zamówień centralnych i wspólnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej,
 • Bierze udział w opracowywaniu umów oraz negocjacjach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wymogów określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących procedur wewnętrznych,
 • Przygotowuje propozycje rocznych planów zamówień publicznych, modyfikacje oraz monitoruje ich wykonania, a także przygotowuje sprawozdania dotyczące udzielania zamówień publicznych,
 • Wspiera komórki organizacyjne poprzez doradztwo w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez opiniowanie trybu udzielania zamówień publicznych,
 • Prowadzi Rejestr zamówień publicznych (również tych wyłączonych z ustawy),
 • Współuczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych związanych z obszarem zamówień publicznych oraz zadań realizowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dział II Rozdział I Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, art.17)
 • Znajomość Kodeksu cywilnego (Tytuł IV Czynności prawne Dział I-III)
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ