Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 116653

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na VI piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • prowadzi sprawy związane z naborem, oceną wniosków, kontraktacją, rozliczaniem zadań realizowanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności: organizuje nabór wniosków, ocenia wnioski, przygotowuje umowy o dopłaty, rozlicza zadania, prowadzi sprawozdawczość i utrzymuje bieżący kontakt z beneficjentami oraz prowadzi kontrolę z wykorzystania dotacji,
  • planuje, udziela oraz rozlicza dotacje budżetu państwa udzielane jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego,
  • opracowuje, uzgadnia, przedstawia i przekazuje roczne harmonogramy wypłat, sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki finansowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 6 miesięcy,
  • Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, o kontroli w administracji rządowej, o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość.
APLIKUJ TERAZ