Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117043

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; zagrożenie korupcją; wzmożony kontakt z klientami zewnętrznymi (jednostkami naukowymi); konieczność dostosowania się do specyfiki współpracy z danym partnerem zagranicznym, różnice kulturowe, inna kultura pracy, presja czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i
drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi działania w obszarze współpracy w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego z wybranymi partnerami zagranicznymi w celu jej utrzymania (obsługa bieżących kontaktów) i rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych (projektowanie i uzgadnianie nowych inicjatyw).
 • Przygotowuje i prezentuje stanowiska MEiN w ramach prac gremiów międzynarodowych o charakterze dwu- lub wielostronnym (w tym europejskim) w celu utrzymania ciągłości zaangażowania MEiN w prace danego gremium.
 • Opracowuje projekty umów i porozumień międzynarodowych oraz programów lub protokołów wykonawczych do tych umów, listów intencyjnych i innych dokumentów w zakresie należącym do właściwości ministra; bierze udział w ich negocjowaniu i podpisywaniu, sprawuje nadzór nad ich realizacją w celu rozwoju współpracy z partnerami zagranicznymi.
 • Prowadzi obsługę delegacji zagranicznych wizytujących MEiN i przygotowuje wizyty członków Kierownictwa za granicą, obejmujące opracowanie zagadnień merytorycznych oraz działania o charakterze organizacyjnym w celu nawiązania lub utrzymania dobrej współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym także szczebla politycznego.
 • Przygotowuje opracowania dotyczące współpracy międzynarodowej w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego oraz prowadzi sprawy z zakresu współpracy z zagranicą realizowanej przez uczelnie i jednostki naukowe w celu zapewnienia Kierownictwu MEiN i klientom zewnętrznym wiedzy na temat warunków współpracy międzynarodowej.
 • Opiniuje projekty umów i porozumień międzynarodowych oraz programów i protokołów wykonawczych do tych umów, opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej, a także inne dokumenty dotyczące prowadzonej przez nie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia zgodności porozumień i współpracy z obowiązującym stanem prawnym i interesem RP.
 • Podtrzymuje kontakty z przedstawicielami partnerów zagranicznych MEiN, placówek zagranicznych w RP oraz polskich placówek za granicą w celu zapewnienia MEiN aktualnych kanałów komunikacji oraz bieżących informacji na temat uwarunkowań współpracy międzynarodowej i działań partnerów zagranicznych MEiN Współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi ministerstwami i instytucjami rządowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy o umowach międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, wystąpienia publiczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw o: Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2
 • przeszkolenie w zakresie protokołu dyplomatycznego
APLIKUJ TERAZ