Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117452

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty przepisów prawnych na poziomie ustawowym i aktów wykonawczych dotyczące struktury jednolitego planu kont dla jednostek sektora finansów publicznych (wymiar ekonomiczny nowej klasyfikacji budżetowej).
 • Opracowuje wytyczne i instrukcje dotyczące praktycznego stosowania nowego planu kont dla jednostek sektora oraz opracowuje materiały szkoleniowe dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie niezbędnym do efektywnego zaznajomienia ich z wymogami nowego planu kont.
 • Opracowuje projekty przepisów prawnych na poziomie ustawowym i aktów wykonawczych dotyczące systemu konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych na poziomie krajowym.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i inne dokumenty rządowe przedstawiane w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych.
 • Interpretuje przepisy regulujące zasady rachunkowości budżetowej, szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych podległych ministrowi i udziela odpowiedzi i wyjaśnienia jednostkom sektora finansów publicznych, w tym państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym oraz samorządowym zakładom budżetowym, organom podatkowym.
 • Uczestniczy w opiniowaniu rocznych sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych w celu zatwierdzenia przez ministra lub radę ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość przepisów o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
APLIKUJ TERAZ