Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126443

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 

Zakres zadań

 • Realizuje zadanie związane z wyposażaniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Współpracuje z kuratoriami oświaty i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie udzielania i rozliczania dotacji oraz innych środków budżetowych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 • Koordynuje opracowanie i wdrażanie rozwiązań prawnych związanych z wydaniem przepisów oraz ich ewentualna nowelizacją w zakresie finansowania szkołom podręczników.
 • Przygotowuje sprawozdawczość z obszaru realizowanych zadań.
 • Przygotowuje i aktualizuje założenia strategii w zakresie wyposażenia uczniów w podręczniki.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz informacje dla kierownictwa ministerstwa i komórek organizacyjnych resortu w zakresie udostępniania uczniom podręczników zakupionych z dotacji celowej.
 • Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
 • Współpracuje w przeprowadzaniu kontroli zewnętrznych podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie zadań związanych z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w oświacie lub w obszarze rozliczeń finansowych
 • znajomość przepisów dotyczących finansowania zadań oświatowych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • rzetelność
 • samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przygotowanie pedagogiczne
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie średniozaawansowanym
APLIKUJ TERAZ