Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127177

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 

Zakres zadań

 • Bierze udział w kontrolach: na miejscu realizacji projektu w tym kontrolach pomocy technicznej, kontrolach na zakończenie, kontrolach trwałości u beneficjentów oraz kontrolach systemowych w podległych Instytucjach Wdrażających (IW) (dotyczy POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka) zgodnie z planem kontroli oraz bierze udział w kontrolach doraźnych
 • Prowadzi kontrole procedur zawierania umów udzielanych w ramach projektów realizowanych w ramach programów POIiŚ 2014-2020 sektor energetyka, FEnIKS 2021-2027, FEPW 2021-2027 oraz KPO
 • Bierze udział w kontrolach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć finansowanych w ramach KPO oraz Jednostki wspierającej w ramach KPO
 • Bierze udział w opracowaniu informacji pokontrolnej, listy sprawdzającej, zaleceń pokontrolnych, a następnie uczestniczy w monitorowaniu ich realizacji
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem i aktualizacją sprawozdań z kontroli i audytów, planów kontroli, aktualizacją i zatwierdzaniem instrukcji wykonawczych, Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz IW w zakresie dotyczącym zadań komórki
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów dokumentów oraz wytycznych w ramach POIiŚ 2014-2020 sektor energetyka, FEnIKS 2021-2027, FEPW 2021-2027 oraz KPO dotyczących kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze kontroli lub wdrażania środków unijnych albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień dotyczących Funduszy Unijnych
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Znajomość wytycznych programowych w zakresie kontroli dla perspektywy finansowej 2014-2020, 2021-2027
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ